ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

สาระน่ารู้
ระบบราคาและปริมาณสินค้า
จำนวนผู้เข้าชม :

 

  
กรมการค้าภายใน กับ โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน



              ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมีผลทำให้รัฐบาลต้องประกาศปรับราคาน้ำมันและก๊าซ หุงต้มหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดประเด็นข้อสงสัยว่า ภาครัฐให้ความสำคัญหรือมีนโยบายอย่างไรในการดูแลช่วยเหลือประชาชน น้ำมันมีราคาแพงสินค้าจะมีราคาแพงด้วยหรือไม่ ราคา สินค้าจะเป็นอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะค่าครองชีพของประชาชนน้อยที่สุดรัฐบาลจึงได้ทยอยปรับราคาน้ำมันพร้อมวางมาตรการและจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

              กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลปากท้อง
ของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าและบริการ ปริมาณสินค้าตรงตามที่กำหนด และมีเพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น ในกระแสเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพได้ขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นในภาวะปัจจุบัน โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน จึงเกิดขึ้น

ธงฟ้า หมายถึงอะไร
               ธงฟ้า คือ สัญลักษณ์ที่ติดประดับไว้ในสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ จำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อแสดงว่าสถานที่นั้นๆ จำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสินค้ามีราคาสูงขึ้น เป็นหนึ่งในมาตรการดูแลประชาชนของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาแล้วอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบหลากหลายโครงการ เช่น

                1. โครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการบริโภคอาหารสำร็จรูปประเภทจานเดียวในราคาประหยัด
                2. โครงการมุมธงฟ้า-ราคาประหยัด เป็นการขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า จัดมุมธงฟ้า-ราคาประหยัด ในภาวะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้น หรือในภาวะที่เกิดการขาดแคลนสินค้า เพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพได้ในราคาที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพ
                3. โครงการธงฟ้า-ราคายุติธรรม โดยขอความร่วมมือร้านค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตรึงราคาจำหน่ายในช่วงเกิดวิกฤตราคาวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์) มีราคาสูงขึ้นผิดปกติ
                4. โครงการธงฟ้า-ช่วยเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรหากนำ ผลผลิต (ข้าวเปลือก) ไปจำนำ ณ จุดที่มีสัญลักษณ์ธงฟ้าจะได้ราคายุติธรรม สำหรับในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ประเทศได้รับผลกระทบจากการปรับราคาน้ำมันเบนซินและก๊าซหุงต้ม ซึ่งจะทำให้ภาระค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ธงฟ้าแก้ไขปัญหาราคาสินค้า ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการเพื่อช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากภาวะค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้น โดยร่วมกับผู้ผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภคและเกษตรกร จัดทำ โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน

การดำเนินกิจกรรม "ธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน"
                โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน เป็นหนึ่งในมาตรการดูแลประชาชนของกรมการค้าภายใน นอกเหนือจากการใช้มาตรการบริหารและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลราคาสินค้า เป็นการช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยกรมการค้าภายในร่วมกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและเกษตรกรนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ รวมทั้งสินค้าในหมวดอาหารและของใช้ประจำวันหลายรายการ มาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปตามชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิเช่น ข้าวสาร น้ำตาล ซอสปรุงรส อาหารกระป๋อง สบู่ ยาสีฟัน เนื้อหมู ไก่ กุ้ง ผักสด และผลไม้สดตามฤดูกาล

              ในเบื้องต้นได้จัดทำเป็นโครงการนำร่อง ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2547 โดยดำเนินการตามชุมชนต่างๆ ในหลายพื้นที่ รวม 10 จุด เช่น ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ตลาดธนบุรี 2 (สนามหลวง 2) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตสาธร บริเวณท่าช้าง ถนนมหาราช หมู่บ้าน นักกีฬาเหลมทอง เป็นต้น

              โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน เป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลในระยะสั้นเท่านั้น การ ดูแลรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อให้ได้ผลเป็นรูปธรรมในระยะยาวนั้น ประชาชนควรสร้างทัศนคติใหม่ให้เห็นคุณค่าของสิทธิประโยชน์ที่ตนมีอยู่และใช้สิทธิ์นั้น ซึ่งทำได้ไม่ยากเลย เช่น ก่อน ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทุกครั้งควรเลือกสินค้าจากหลายๆ ยี่ห้อและหลายๆ ร้าน ตรวจสอบหรือดูป้ายแสดงราคาทุกครั้ง เปรียบเทียบราคาตามปริมาณและคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพบนฉลากสินค้า ตัดสินใจซื้อตามความพอใจแต่ต้องรอบคอบ ใช้วิจารณญานในการศึกษาหาข้อมูลทางด้านการตลาด และรู้จักเลือกหาสินค้าทดแทนเมื่อสินค้านั้นขาดตลาดหรือมีราคาแพง

              ในกรณีที่ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์อย่างรอบคอบแล้วและยังไม่ได้รับความ เป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือพบเห็นความไม่เป็นธรรมทางการค้า ปริมาณ น้ำหนัก สินค้าไม่ตรงตามที่แสดงไว้ สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส่วนภูมิภาคที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-5357, 0-2547-5512, 0-2547-5356 Email:compro@dit.go.th Website:/dit.go.th และWebsite://www.consright.com

                                                       ผู้ค้ารักษาชื่อ ผู้ซื้อรักษาสิทธิ์ คือ ภารกิจของกรมการค้าภายใน

                                                                     ด้วยความปรารถนาดี จาก

                                                             กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์


                                                                                             *****************
ที่มา : สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
เรียบเรียงโดย : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาพลังผู้บริโภค กรมการค้าภายใน

                   

 




คุณเข้ามาเป็นคนที่
01183421
(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361