กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
บริการ
กระดานข่าว
 รหัสกระทู้ 20811
  หัวข้อคิดเห็น : การทำบัญชีของร้านธงฟ้า ส่งสรรพกร
  รายละเอียด : เนื่องจากดิฉันได้รับเครื่อง EDC ธงฟ้ามาติดตั้งตั้งแต่ชุดแรก ชื่อร้าน หจก.สามมิตรทวีทรัพย์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่ตั้งอยู่ในปั้มน้ำมัน ปัญหาตอนนี้ คือ มีสรรพกรที่จังหวัดอุดรธานี ได้โทรมาที่ร้าน และน่าจะโทรอีกหลายๆร้านที่มีเครื่องรูดบัตร EDC นี้ เพราะก่อนหน้านี้มีร้านที่อยู่ตำบลรอบนอก ได้เข้ามาถามถึงเรื่องทำบัญชีกับดิฉันเพราะมีสรรพกรโทรเข้าไปหา ซึ่งเจ้าของร้านแต่ละรายส่วนใหญ่ที่อยู่ในต่างอำเภอโดยเฉพาะตำบลที่อยู่รอบนอกจะเป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องบัญชีอยู่แล้ว พอมีสรรพกรโทรเข้าไปคุย เรื่องที่ต้องเสียภาษี ทุกคนย่อมกลัว มีหลายๆ ร้าน ที่ยังไม่กล้าขายจะขอสอบถามนะคะ
1.ในการคัดเลือกร้านค้าธงฟ้ากรมการค้าภายในใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือก เพราะบางร้าน หรือบางธุรกิจไม่ได้เข้าข่ายในระบบของธงฟ้าเลย
2.ในกรณีของที่ร้าน ถ้าในนาม หจก.สามมิตรทวีทรัพย์ ที่ขึ้นทะเบียนกับธงฟ้า จดเสียภาษีในลักษณะขายน้ำมัน แต่ส่วนของร้านค้าปลีกที่ใช้ขายสินค้าธงฟ้าตอนนี้เสียภาษีในนามบุคลธรรมดา (เลยเป็นช่องทางให้สรรพกรเข้ามาพูดข่มขู่ได้)อยากสอบถามว่าอย่างในกรณีของดิฉัน สรรพกรสามารถเข้าไปตรวจสอบและเอาผิดเราได้ไหม วันนี้ทางร้านเลยต้องหยุดขายชั่วคราว ซึ่งถ้าต้องหยุดขายเลย จะให้เราทำยังไงกับสต๊อคสินค้าที่มีอยู่
3. สินค้าที่ทางธงฟ้ากำหนดให้ขายในส่วนของเครื่องอุปโภค บริโภค 31 สินค้า 160 รายการ ที่ทางธงฟ้ากำหนดให้ ทางร้านธงฟ้าขายแต่ทางร้านไม่สามารถหาสินค้าเหล่านี้มาขายได้ แต่ทางร้านได้นำสินค้ายี่ห้ออื่นมาขาย จะผิดหลักเกณฑ์ของธงฟ้าหรือไม่
  โดย : พรรณทิพย์ ไทรคำ
  วันที่ : จ. ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:12 น.

 ความคิดเห็นที่ : 1

เรียน คุณพรรณทิพย์ ไทยคำ     

สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า ขอเรียนตอบคำถาม ดังนี้

1. การคัดเลือกร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังต่อไปนี้

                        1.1 คุณสมบัติของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

(1) เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ สินค้าเพื่อการศึกษา และสินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมอยู่แล้ว (ร้านค้าปลีกและร้านโชห่วย
ท้องถิ่น ร้านค้าสหกรณ์ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน โอทอป) โดยไม่เป็นสาขาของร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ระดับประเทศ

(2) มีทำเลและสถานที่ตั้งร้านค้าที่แน่นอนและอยู่ในแหล่งชุมชน
การคมนาคมสะดวก

                        1.2 หลักเกณฑ์การรับสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

(1) ร้านค้าต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการค้าภายในกำหนด
ให้ครบถ้วนชัดเจนโดยระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) พร้อมทั้งแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(ข) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(ค) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยประเภท
ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

(2) ยินยอมให้ติดตั้ง เครื่อง EDC โดยกรมบัญชีกลางมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆ เป็นผู้ติดตั้งเครื่อง EDC ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

                        1.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

(1) ให้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐครอบคลุมและกระจายในทุกพื้นที่อย่างน้อย ตำบลละ 1 แห่ง และสามารถจำหน่ายสินค้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามเป้าหมาย
ที่กำหนดประมาณ 500-600 คน

(2) คัดเลือกร้านค้าที่มีสถานที่ตั้งในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก และมีความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละพื้นที่

(3) คัดเลือกร้านค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนดและมีจำนวนร้านค้า
ที่เหมาะสมกับจำนวนเป้าหมายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละพื้นที่

 (4) ในพื้นที่ที่มีจำนวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐครบที่กำหนดตามเกณฑ์ (1) - (3) ข้างต้นแล้ว
ให้ร้านค้าที่รับสมัครเกินกว่าเป้าหมายขึ้นบัญชีสำรองไว้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในกรณีที่จะต้องเพิ่มจำนวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือทดแทนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ขอยกเลิกหรือถูกกรมการค้าภายในเพิกถอน

(5) ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ/หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกร้านค้าตามหลักเกณฑ์ (1) - (4) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละพื้นที่
ในกรณีร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชนท้องถิ่น เช่น ผลิตผลทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป
สินค้าโอทอป เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และผลการพิจารณาคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด

                

 

2. เรื่องภาษีอากรอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

3. ให้มีการจำหน่ายสินค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐที่มีการลดราคาจำหน่ายต่ำกว่าราคาตลาดหรือราคาจำหน่ายไม่สูงกว่าที่กรมการค้าภายในกำหนด สินค้าทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าชุมชน
สินค้าโอทอป และสินค้าตามโครงการที่กรมการค้าภายในกำหนด สินค้าที่จำหน่ายต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน
ตามที่หน่วยงานของรัฐกำกับดูแลกำหนดไว้ และไม่หมดอายุ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

 

ผู้ตอบ : สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
วันที่ตอบ : พฤ. ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:22 น.
ข้อความคิดเห็น
* ชื่อ :
อีเมล์ :
* ข้อความคิดเห็น :
ไฟล์แนบ :
* รหัสภาพ :