แนะนำกรมการค้าภายใน
ข้อมูลจังหวัด
แนะนำสำนักงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้ประกอบการ
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าเกษตร
โครงการรับจำนำ
โครงการประกันรายได้
โครงการธงฟ้า
บริการ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดตาก
ราคาประจำวันที่  29  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
บาท/ก.ก.
สินค้า/ชนิดสินค้า
ราคา
พ่อค้าท้องถิ่น
รับซื้อ
โรงงานอาหารสัตว์
รับซื้อ

เกษตรกรขายได้ 

ไซโลรับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
       
- ชนิดฝัก ความชื้นไม่เกิน 30%
4.80 - 5.00

 -

4.80 - 6.00
5.00 - 6.00
- ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5%
8.00 - 9.00
-

8.50 - 9.30

9.00 - 9.30
- ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 30% 
-
 -
-
-

ภาวะการผลิต/การตลาด

          ระยะนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งออกสู่ตลาดประปราย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกรบางส่วนเก็บเมล็ดไว้เพื่อทำการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ช่วงเดือนพฤษภาคม  ราคารับซื้อของผู้ประกอบการค้ายังทรงตัวในระยะนี้
ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว
  ประมาณ 100%
 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

-


 

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00075173
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-4063, 0-5554-0646, 0-5551-5740 แฟกซ์ 0-5551-4063 e-mail address : tak@dit.go.th