ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ
สถิติราคาสินค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลจังหวัด
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
กรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายใน จ.สงขลา
สถานที่ท่องเที่ยว
ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือก
โครงการรับจำนำสินค้าเกษตรจังหวัดสงขลา
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จ.สงขลา
รายชื่อผู้ประกอบการ
link..หน่วยงานอื่น ๆ
การกำกับดูแลราคา
สินค้าเกษตร
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-326714 ,074-312901 , 074-443724
redirect website how to cheat with a married woman
free android phone spy link tracking app for android free
std symptoms in women infectious diseases signs of crabs std
my boyfriend cheated on me should i forgive him open i cheated on my boyfriend what do i do
do you cheat on your wife site how to cheat your wife
husband cheat femchoice.org cheat women
percentage of women who cheat survivingediscovery.com find an affair
women want men when women cheat why married men have affairs
why do men cheat on their wife infidelity in marriage why do married men cheat on their wives
wives that cheat open wife cheated
marriage counselor joke classic adult jokes jokes stories humor funny go free adult book store stories pictures
how to terminate a pregnancy naturally medical abortion procedure medication abortion
dilation and curettage risks open abortion side effects
call history log how to check phone call history online longest phone call in history
rx drugs coupons go walgreens coupons prints
rite aid beauty coupons kinetico.ca printable coupons free
coupons for free stuff prescription drugs coupons walgreens in store coupon
walgreens coupon code for prints open walgreen coupons printable
walgreens store coupons topogroup.com coupon code for walgreens photo
us pharmacy discount card go discount prescriptions online
new prescription coupons prescription coupon coupons for viagra
viagra discount coupon go free viagra samples coupon
drug prescription card modelosguayaquil.com drug coupon
buy viagra canada viagra for sale uk viagra for sale uk
cialis generic price cialis discount canada cialis discount code
cialis free coupon sporturfintl.com printable coupons for cialis
copay cards for prescription drugs blog.nvcoin.com cialis coupons and discounts
ibuprofeno site ibuprofen 800
lamisil cream used for lamisil cream nails lamisil cream for ringworm
januvia 50 mg link januvia kokemuksia
amoxi 1000 amoxiclav amoxicillin saft
arcoxia 90 mg open arcoxia 90 mg tablety cena
brufen 800 link brufen suspension
cialis manufacturer coupon 2016 bilgecammakina.com lilly coupons for cialis
coupons for prescription medications prescription coupon card prescription coupon
 
โครงการรับจำนำกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2550

  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)  อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหากุ้งขาวแวนนาไม    ปี 2550   ด้วยวิธีการรับจำนำกุ้งขาวแวนนาไมจากเกษตรกรเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไว้กับกรมประมง   ในวงเงินไม่เกิน   2   ล้านบาท   โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.)   รับฝากเก็บและออกใบประทวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับจำนำใบประทวนที่ อคส.   ออกให้แก่เกษตรกร ปริมาณ 10,000 ตัน ระยะเวลารับจำนำสิงหาคม  –  ตุลาคม 2550   ระยะเวลาไถ่ถอนภายใน  4  เดือน    นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ สิงหาคม 2550 – มิถุนายน 2551   โดยกำหนดขนาด     และราคารับจำนำกุ้งขาวแวนนาไมทั้งตัว  ณ จุดรับฝาก (หน้าห้องเย็น) ดังนี้
                              
ขนาด   40   ตัว/กิโลกรัม    ราคา กก.ละ   140  บาท
                               ขนาด   50   ตัว/กิโลกรัม    ราคา กก.ละ   120  บาท
                               ขนาด   60   ตัว/กิโลกรัม    ราคา กก.ละ   105  บาท

   ทั้งนี้  โดยมีเงื่อนไขให้เกษตรกรมอบสิทธิในการแปรสภาพกุ้งติดหัวเป็นกุ้ง เด็ดหัวตามอัตราและคุณภาพอัตราที่กำหนด     และมอบสิทธิในการจำหน่ายกุ้งติดหัวและกุ้งเด็ดหัวก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้ อคส.  เพื่อให้อคส. สามารถจำหน่ายกุ้งได้   และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนถ้าราคาตลาดวันครบกำหนดไถ่ถอนเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่ได้จำหน่ายไปแล้ว   เกษตรกรไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ถ้าราคาตลาดสูงกว่าราคาที่รับจำนำ   ทางราชการจะคืนเงินส่วนที่เกินให้เกษตรกร เมื่อหักดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการรับจำนำ อาทิ เช่น     ค่าตรวจรับรองคุณภาพ   ค่าแช่แข็ง   ค่าประกันภัย    และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ตามที่เกิดขึ้นจริงแล้ว

  สรุปผลการรับจำนำกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2550  ณ ห้องเย็นรับฝากจังหวัดสงขลา ปริมาณรับจำนำทั้งสิ้น  1,766.59 ตัน  จากเกษตรกรทั้งหมด  225  คน   คลิ๊กดูรายละเอียด     

my fiance cheated on me click marriage affairs

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00177862
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
อาคารพาณิชย์จังหวัด ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 074-326714 ,074-312901 ,074-443724 แฟกซ์ 074-312901 e-mail address : songkhla@dit.go.th