โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
กรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายใน จ.สงขลา
ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือก
โครงการรับจำนำสินค้าเกษตรจังหวัดสงขลา
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จ.สงขลา
รายชื่อผู้ประกอบการ
การกำกับดูแลราคา
สินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ
สถิติราคาสินค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว
link..หน่วยงานอื่น ๆ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-326714 ,074-312901 , 074-443724
redirect website how to cheat with a married woman
 
โครงการรับจำนำกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2550

  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)  อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหากุ้งขาวแวนนาไม    ปี 2550   ด้วยวิธีการรับจำนำกุ้งขาวแวนนาไมจากเกษตรกรเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไว้กับกรมประมง   ในวงเงินไม่เกิน   2   ล้านบาท   โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.)   รับฝากเก็บและออกใบประทวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับจำนำใบประทวนที่ อคส.   ออกให้แก่เกษตรกร ปริมาณ 10,000 ตัน ระยะเวลารับจำนำสิงหาคม  –  ตุลาคม 2550   ระยะเวลาไถ่ถอนภายใน  4  เดือน    นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ สิงหาคม 2550 – มิถุนายน 2551   โดยกำหนดขนาด     และราคารับจำนำกุ้งขาวแวนนาไมทั้งตัว  ณ จุดรับฝาก (หน้าห้องเย็น) ดังนี้
                              
ขนาด   40   ตัว/กิโลกรัม    ราคา กก.ละ   140  บาท
                               ขนาด   50   ตัว/กิโลกรัม    ราคา กก.ละ   120  บาท
                               ขนาด   60   ตัว/กิโลกรัม    ราคา กก.ละ   105  บาท

   ทั้งนี้  โดยมีเงื่อนไขให้เกษตรกรมอบสิทธิในการแปรสภาพกุ้งติดหัวเป็นกุ้ง เด็ดหัวตามอัตราและคุณภาพอัตราที่กำหนด     และมอบสิทธิในการจำหน่ายกุ้งติดหัวและกุ้งเด็ดหัวก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้ อคส.  เพื่อให้อคส. สามารถจำหน่ายกุ้งได้   และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนถ้าราคาตลาดวันครบกำหนดไถ่ถอนเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่ได้จำหน่ายไปแล้ว   เกษตรกรไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ถ้าราคาตลาดสูงกว่าราคาที่รับจำนำ   ทางราชการจะคืนเงินส่วนที่เกินให้เกษตรกร เมื่อหักดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการรับจำนำ อาทิ เช่น     ค่าตรวจรับรองคุณภาพ   ค่าแช่แข็ง   ค่าประกันภัย    และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ตามที่เกิดขึ้นจริงแล้ว

  สรุปผลการรับจำนำกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2550  ณ ห้องเย็นรับฝากจังหวัดสงขลา ปริมาณรับจำนำทั้งสิ้น  1,766.59 ตัน  จากเกษตรกรทั้งหมด  225  คน   คลิ๊กดูรายละเอียด     


คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00139347
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
อาคารพาณิชย์จังหวัด ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 074-326714 ,074-312901 ,074-443724 แฟกซ์ 074-312901 e-mail address : songkhla@dit.go.th