กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60

วีดีโอ
แผ่นพับ
อินโฟกราฟิค
โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60
เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60
เปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ชาวนาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60