นโยบายและมาตรการดำเนินงาน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

นโยบาย
กำกับดูแลให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรมและปริมาณ เพียงพอกับ
ความต้องการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาประโยชน์ของ ตนเอง
มาตรการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการและสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบ
ธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภค
ศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนและพิจารณาความเหมาะสมของราคาสินค้าเพื่อมิให้ผู้ประกอบการ
ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร
กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย
การห้ามกักตุน การห้ามปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผล เป็นต้น
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคา ปริมาณ หรือพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็น ธรรมรวมทั้ง
สืบสวนสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืน
กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งลักษณะการ
ซื้อขายที่เกิดขึ้นตามพัฒนาการทางการค้า
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ผู้
บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้บริโภคโดยเน้นกิจกรรมองค์กรเอกชน องค์กร ประชาชนให้
เข้ามีส่วนร่วมในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง
พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และมาตรการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ดำเนินการแทรกแซงตลาดในภาวะไม่ปกติเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าอันเป็นการช่วยบรรเทา
ค่าครองชีพแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
จัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค