กรมการค้าภายใน
ทำเนียบบุคลากร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
การกำกับดูแลราคาสินค้าและฯ
ตรวจสอบราคา
กิจกรรมสำนักงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์กรมการค้าภายในเป็นองค์กรนำ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาด และความเป็นธรรมทางการค้า

รายงานภาวะสินค้า ไข่ไก่ (สก.10)
จังหวัดนครนายก
วันที่  20  มกราคม พ.ศ.2557

1.ราคา

บาท/กก.

สินค้า/ชนิดสินค้า
ราคา
หน้าฟาร์ม
ราคาขายส่ง
ราคาขายปลีก
ไข่
  ไก่เบอร์ 0 3.40 - 3.40 3.83 - 3.83
4.00 - 4.00
  ไก่เบอร์ 1 3.30 - 3.30 3.67 - 3.67
3.90 - 3.90
  ไก่เบอร์ 2 3.20 - 3.10 3.60 - 3.67
3.83 - 3.83
  ไก่เบอร์ 3 3.10 - 3.10 3.50 - 3.50
3.73 - 3.73
  ไก่เบอร์ 4 3.00 - 3.00 3.40 - 3.40
3.67 - 3.67
  ไก่เบอร์ 5 2.90 - 2.90
-
-
  ไก่คละ
3.10 - 3.10
-
-

2. ภาวะการผลิต/การตลาด   
ราคาไข่คละหน้าฟาร์ม ราคาขายส่งและราคาขายปลีก ทรงตัว
 

3. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ   

 -

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0-3731-5389 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1569 แฟกซ์ 0-3731-5389 e-mail address : nayok@dit.go.th