บริการแบบฟอร์ม Download กรมการค้าภายใน
 
คำแนะนำ  1. คลิกเลือกแบบฟอร์มต่างๆ จากหัวข้อ เพื่อดูรูปแบบของฟอร์มที่ต้องการ
                  2. คลิก Download เพื่อเปิดและบันทึกไฟล์    หรือ
                  3. บันทึกไฟล์แบบฟอร์ม โดยคลิกขวาที่ download เลือก Save Target As.. แล้วบันทึกไว้ที่เครื่อง
                      pdf ไฟล์ สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Acrobat Reader หรือ download โปรแกรมนี้ได้ที่
 
 แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
แบบแจ้งกระดาษทำลูกฟูก-กระดาษเหนียว กล. Download (xls)
แบบแจ้งครีมเทียมข้นหวานฯ คนจ.๐๑ Download (xls)
แบบแจ้งครีมเทียมข้นหวานฯ คนจ.๐๒ Download (xls)
แบบแจ้งครีมเทียมข้นหวานฯ คนจ.๐๓ Download (xls)
แบบแจ้งครีมเทียมข้นหวานฯ คนจ.๐๔ Download (xls)
แบบแจ้ง อย.๐๑ (อาหารในภาชนะฯ) Download (xls)
แบบแจ้ง อย.๐๒ (อาหารในภาชนะฯ) Download (xls)
คำขอรับหนังสืออนุญาตขนย้ายข้าวเปลือก Download (doc)
หนังสืออนุญาติการขนย้ายข้าวเปลือก Download (doc)
แบบแจ้งราคาปุ๋ยเคมี ปค๐๑-๐๒ Download (doc)
คำขอรับหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์ม Download (doc)
หนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์ม Download (doc)
แบบแจ้งปูนซีเมนต์ ปม. Download (xls)
คำขอรับหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำกระเทียมนำเข้า Download (doc)
หนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำกระเทียมนำเข้า Download (doc)
แบบแจ้ง ผน. ๐๑ ผ้าอนามัย Download (xls)
แบบแจ้ง ผน. ๐๑-๑ ผ้าอนามัย Download (xls)
แบบแจ้ง ผน. ๐๑-๒ ผ้าอนามัย Download (xls)
คำขอรับหนังสืออนุญาติขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Download (doc)
หนังสืออนุญาตขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Download (doc)
แบบแจ้งเม็ดพลาสติก มพ. Download (xls)
แบบรับใบอนุญาตขนย้ายหัวมันสำปะหลัง มันเส้น Download (doc)
หนังสืออนุญาตขนย้ายมันสำปะหลัง มันเส้น Download (doc)
แบบแจ้ง อผ ๐๑ อาหารกึ่งสำเร็จรูป Download (xls)
แบบแจ้ง อผ ๐๒ อาหารกึ่งสำเร็จรูป Download (xls)
แบบแจ้ง ชผส ๐๑ ผงซักฟอก Download (xls)
แบบแจ้ง ชผส ๐๑-๑ ผงซักฟอก Download (xls)
แบบแจ้ง ชผส ๐๑-๒ ผงซักฟอก Download (xls)
แบบแจ้งนมผง นม.๐๑ Download (xls)
แบบแจ้งนมผง นม.๐๒ Download (xls)
แบบแจ้งต้นทุนนมผง นม.๐๓ Download (xls)
แบบแจ้งต้นทุนนมผง นม.๐๔ Download (xls)
แบบแจ้งน้ำมันปาล์ม นป๐๑ นป๐๒ Download (xls)
แบบแจ้งน้ำมันปาล์ม นป๐๒ Download (xls)
แบบผู้นำเข้า นป ๐๓ น้ำมันปาล์ม Download (doc)
แบบผู้นำเข้า นป ๐๓-๐๑ น้ำมันปาล์ม Download (doc)
แบบแจ้งนป ๐๔ ไบโอดีเซล Download (xls)
แบบแจ้งแบตเตอรีรถยนต์ บร.๐๑ Download (xls)
แบบแจ้งแบตเตอรี่รถยนต์ บร.๐๑-๑ Download (xls)
แบบแจ้งยางรถยนต์ ยร. Download (xls)
แบบแจ้งเยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์และเขียน ยก ๐๑-๐๒ Download (xls)
แบบแจ้งรถยนต์ รย. Download (xls)
แบบแจ้งสฟ ๐๑ สายไฟฟ้า Download (xls)
แบบแจ้งสฟ ๐๒ สายไฟฟ้า Download (xls)
แบบแจ้งรถเกี่ยวข้าว รถไถนา รน.๐๑ Download (xls)
แบบแจ้งรถเกี่ยวข้าว รถไถนา รกข.๐๑ Download (xls)
แบบแจ้งเหล็กเส้น + โครงสร้าง ลสค ๐๑-๐๑.๑ Download (xls)
แบบแจ้งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชพ ๐๑ Download (xls)
แบบแจ้งราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม ชพ ๐๒ Download (doc)
แบบแจ้งปริมาณกระเทียมนำเข้า กตป. ๐๑-๐๒ Download (doc)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บปุ๋ยเคมี ปค.๐๓ Download (xls)
ฟอร์มแบบแจ้งเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของเชื้อแป้งในหัวมัน ควป. ๐๑ Download (xls)
ฟอร์มแบบแจ้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว คตข.๐๑ Download (xls)
แบบแจ้งเครื่องวัดความชื้นข้าว ควข.๐๑ Download (xls)
แบบแจ้งเครื่องสูบน้ำ คสน.๐๑ Download (xls)
แบบแจ้ง สล.๐๑ แป้งสาลี Download (xls)
แบบแจ้ง สล.๐๒ แป้งสาลี Download (xls)
แบบแจ้ง สล.๐๓ แป้งสาลี Download (xls)
แบบแจ้ง (ปุ๋ยเคมี) ปค.๐๔ Download (doc)
แบบแจ้ง ยพ. ๐/-๑ และ ๐๒-๑ (ยาป้องกันฯ) Download (xls)
แบบแจ้ง ยพ.๐๑,๐๒ (ยาป้องกัน) Download (doc)
แบบแจ้ง ยพ.๐๓ (ปริมาณ ราคายาป้องกัน) Download (doc)
แบบแจ้งปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขพ ๐๑,๐๒ Download (doc)
แบบแจ้งปริมาณสถานที่มันเส้น มส.๐๑ Download (doc)
แบบแจ้งกระดาษชำระและกระดาษเช็คหน้า กชร ๐๑ Download (xls)
แบบแจ้งเหล็กแผ่นดีบุก-เคลือบ ลผค ๐๑ Download (doc)
แบบแจ้ง แผ่น+เคลือบ ลผค๐๒ Download (xls)
แบบแจ้งลิขสิทธิ์เพลง ลพ๐๑ Download (doc)
ด้านหลังของลพ ๐๑ ลิขสิทธิ์ (ปธ) ๒๗-๐๑-๕๕ Download (doc)
แบบแจ้งลิขสิทธิ์เพลง ลพ ๐๒ Download (doc)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บข้าวเปลือก ขป.๐๑ Download (doc)
คำขอรับหนังสืออนุญาต
คำขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ Download (pdf)
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
 แบบรับเรื่องร้องเรียน Download (pdf)
 
  แบบคำขอตั้ง/ปรับราคาสินค้า ย้อนหลัง 2 ปี
 แบบคำขอตั้ง/ปรับราคาสินค้า ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า Download (pdf)
 รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา 2 ปี ย้อนหลัง Download (Excel)
 รายละเอียดโครงสร้างต้นทุนสินค้า Download (Excel)
  บริษัท / ห้าง / ราคาสินค้า Download (Excel)
  ชั่งตวงวัด
 คำขออนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร Download (pdf)
 แบบแจ้งการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด หรือให้บริการชั่ง Download (pdf)
 แบบคำขอเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด Download (pdf)
 ใบขอคำรับรอง Download (pdf)
 ตัวอย่างเครื่องหมายส่วนตัว Download (pdf)
 
ข้อมูลน้ำมันต่างประเทศผู้ผลิต/ผู้นำเข้า
แบบการแจ้งข้อมูลน้ำมันของต่างประเทศ
Download (pdf)
 
 ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

แบบคำขอรับการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร

แบบคำขอรับใบแทน หนังสือรับรองตลาดกลางสินค้าเกษตร

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการ
Download (Doc)
แบบคำขอแจ้งความประสงค์ในการดำเนินกิจการหรือขอยกเลิกตลาดกลางสินค้าเกษตร
ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
Download (Doc)
แบบสพ. 03
Download (Doc)
 
ข้าว
 คำขออนุญาตประกอบการค้าข้าว(ประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ประเภทสีข้าว
 ประเภทขายส่ง ประเภทท่าข้าว และประเภทอื่น ๆ) (แบบ ค.ข.1)
Download (word)
 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือขอนุญาตประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.2) Download (word)
 คำขออนุญาตต่ออายุหนังสืออนุญาต (แบบ ค.ข.3) Download (pdf)
 คำขอแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.4) Download (word)
 คำขอใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.5) Download (word)
 รายงานการค้าข้าว (แบบ ค.ข.12) Download (pdf)
 หนังสือมอบอำนาจ Download (pdf)
 คำขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง (รูปพนมมือ) Download (pdf)
 
 คลังสินค้า
 คำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทประกอบกิจการคลังสินค้า (แบบ ค.ส.1) Download (pdf)
 คำขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า (แบบ ค.ส.2) Download (pdf)
 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต (แบบ ค.ส.4) Download (word)
 คำขออนุญาตมีสาขา (แบบ ค.ส.5) Download (pdf)
 แบบรายงานชนิดและปริมาณสินค้าฯ (แบบ ค.ส.6) Download (pdf)
 แบบรายงานประจำปีแสดงฐานะทางการเงินและกิจการของบริษัท ท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการ คลังสินค้า
(แบบ ค.ส.7)
Download (pdf)
 หนังสือรับรองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม Download (word)
 คำขออนุญาตให้เช่าคลังสินค้าบางส่วน Download (pdf)
 แบบประวัติและคุณวุฒิของผู้สอบบัญชี Download (word)
 แบบประวัติและคุณวุฒิของกรรมการ Download (pdf)
 แบบขอเลิกประกอบกิจการคลังสินค้า Download (word)
 ตัวอย่างข้อบังคับของบริษัทผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า และร่างรายละเอียดวัตถุประสงค์ Download (pdf)
 ใบรับของคลังสินค้า Download (pdf)
 ตัวอย่างต้นขั้ว Download (pdf)
 ใบประทวนสินค้า Download (pdf)
 
 ไซโล
 คำขอรับความเห็นชอบในการประกอบกิจการไซโล (แบบ ซ.ล.1)
download (pdf)
 คำขออนุญาตประกอบกิจการไซโล (แบบ ซ.ล.2)
download (pdf)
 คำขอรับใบแทนใบอนุญาติประกอบกิจการไซโล (แบบ ซ.ล.4) download (pdf)
 แบบแจ้งมีกิจการไซโลสาขา (แบบ ซ.ล.5) download (pdf)
 แบบรายงานประจำปีแสดงฐานะทางการเงินและฐานะกิจการ download (pdf)
 
ห้องเย็น
 คำขอรับความเห็นชอบในการประกอบกิจการห้องเย็น (แบบ ห.ย..1) Download (pdf)
 คำขออนุญาตประกอบกิจการห้องเย็น (แบบ ห.ย.2) Download (pdf)
 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการห้องเย็น (แบบ ห.ย.4) Download (pdf)
 แบบแจ้งมีกิจการห้องเย็นสาขา (แบบ ห.ย.5) Download (pdf)
 แบบรายงานประจำปีแสดงฐานะทางการเงินและฐานะกิจการ Download (pdf)
 
ขนย้ายน้ำมันปาล์ม สารกาเฟอีน(Caffeine)
คำขอรับหนังสืออนุญาตการขนยายน้ำมันปาล์ม Download (pdf)
คำขออนุญาตนำ ขนย้ายสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน Download (pdf)
คำขออนุญาตจำหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) Download (pdf)
 


Department of Internal Trade