บริการแบบฟอร์ม Download กรมการค้าภายใน
 
คำแนะนำ  1. คลิกเลือกแบบฟอร์มต่างๆ จากหัวข้อ เพื่อดูรูปแบบของฟอร์มที่ต้องการ
                  2. คลิก Download เพื่อเปิดและบันทึกไฟล์    หรือ
                  3. บันทึกไฟล์แบบฟอร์ม โดยคลิกขวาที่ download เลือก Save Target As.. แล้วบันทึกไว้ที่เครื่อง
                      pdf ไฟล์ สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Acrobat Reader หรือ download โปรแกรมนี้ได้ที่
 
 แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
แบบแจ้งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ Download (xls)
คำขอรับหนังสืออนุญาต
คำขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ Download (pdf)
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
 แบบรับเรื่องร้องเรียน Download (pdf)
 
  แบบคำขอตั้ง/ปรับราคาสินค้า ย้อนหลัง 2 ปี
 แบบคำขอตั้ง/ปรับราคาสินค้า ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า Download (pdf)
 รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา 2 ปี ย้อนหลัง Download (Excel)
 รายละเอียดโครงสร้างต้นทุนสินค้า Download (Excel)
  บริษัท / ห้าง / ราคาสินค้า Download (Excel)
  ชั่งตวงวัด
 คำขออนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร Download (pdf)
 แบบแจ้งการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด หรือให้บริการชั่ง Download (pdf)
 แบบคำขอเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด Download (pdf)
 ใบขอคำรับรอง Download (pdf)
 ตัวอย่างเครื่องหมายส่วนตัว Download (pdf)
 
ข้อมูลน้ำมันต่างประเทศผู้ผลิต/ผู้นำเข้า
แบบการแจ้งข้อมูลน้ำมันของต่างประเทศ
Download (pdf)
 
 ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

แบบคำขอรับการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร

แบบคำขอรับใบแทน หนังสือรับรองตลาดกลางสินค้าเกษตร

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการ
Download (Doc)
แบบคำขอแจ้งความประสงค์ในการดำเนินกิจการหรือขอยกเลิกตลาดกลางสินค้าเกษตร
ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
Download (Doc)
แบบสพ. 03
Download (Doc)
 
ข้าว
 คำขออนุญาตประกอบการค้าข้าว(ประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ประเภทสีข้าว
 ประเภทขายส่ง ประเภทท่าข้าว และประเภทอื่น ๆ) (แบบ ค.ข.1)
Download (word)
 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือขอนุญาตประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.2) Download (word)
 คำขออนุญาตต่ออายุหนังสืออนุญาต (แบบ ค.ข.3) Download (pdf)
 คำขอแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.4) Download (word)
 คำขอใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.5) Download (word)
 รายงานการค้าข้าว (แบบ ค.ข.12) Download (pdf)
 หนังสือมอบอำนาจ Download (pdf)
 คำขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง (รูปพนมมือ) Download (pdf)
 
 คลังสินค้า
 คำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทประกอบกิจการคลังสินค้า (แบบ ค.ส.1) Download (pdf)
 คำขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า (แบบ ค.ส.2) Download (pdf)
 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต (แบบ ค.ส.4) Download (word)
 คำขออนุญาตมีสาขา (แบบ ค.ส.5) Download (pdf)
 แบบรายงานชนิดและปริมาณสินค้าฯ (แบบ ค.ส.6) Download (pdf)
 แบบรายงานประจำปีแสดงฐานะทางการเงินและกิจการของบริษัท ท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการ คลังสินค้า
(แบบ ค.ส.7)
Download (pdf)
 หนังสือรับรองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม Download (word)
 คำขออนุญาตให้เช่าคลังสินค้าบางส่วน Download (pdf)
 แบบประวัติและคุณวุฒิของผู้สอบบัญชี Download (word)
 แบบประวัติและคุณวุฒิของกรรมการ Download (pdf)
 แบบขอเลิกประกอบกิจการคลังสินค้า Download (word)
 ตัวอย่างข้อบังคับของบริษัทผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า และร่างรายละเอียดวัตถุประสงค์ Download (pdf)
 ใบรับของคลังสินค้า Download (pdf)
 ตัวอย่างต้นขั้ว Download (pdf)
 ใบประทวนสินค้า Download (pdf)
 
 ไซโล
 คำขอรับความเห็นชอบในการประกอบกิจการไซโล (แบบ ซ.ล.1)
download (pdf)
 คำขออนุญาตประกอบกิจการไซโล (แบบ ซ.ล.2)
download (pdf)
 คำขอรับใบแทนใบอนุญาติประกอบกิจการไซโล (แบบ ซ.ล.4) download (pdf)
 แบบแจ้งมีกิจการไซโลสาขา (แบบ ซ.ล.5) download (pdf)
 แบบรายงานประจำปีแสดงฐานะทางการเงินและฐานะกิจการ download (pdf)
 
ห้องเย็น
 คำขอรับความเห็นชอบในการประกอบกิจการห้องเย็น (แบบ ห.ย..1) Download (pdf)
 คำขออนุญาตประกอบกิจการห้องเย็น (แบบ ห.ย.2) Download (pdf)
 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการห้องเย็น (แบบ ห.ย.4) Download (pdf)
 แบบแจ้งมีกิจการห้องเย็นสาขา (แบบ ห.ย.5) Download (pdf)
 แบบรายงานประจำปีแสดงฐานะทางการเงินและฐานะกิจการ Download (pdf)
 
ขนย้ายน้ำมันปาล์ม สารกาเฟอีน(Caffeine)
คำขอรับหนังสืออนุญาตการขนยายน้ำมันปาล์ม Download (pdf)
คำขออนุญาตนำ ขนย้ายสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน Download (pdf)
คำขออนุญาตจำหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) Download (pdf)
 


Department of Internal Trade