ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร
จังหวัดเชียงราย
การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม สคน.
การกำกับดูแล
แนะนำสำนักงาน
แนะนำกรมการค้าภายใน
Hot Line แม่บ้าน 1569
สินค้าเกษตร
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงรายยินดีต้อนรับ เหนือสุดแห่งสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ลำค่าพระธาตุดอยตุง "
my husband cheated on me my wife cheated on me with my father how to cheat on wife
how can people cheat redirect women want men
gonorrhea and chlamydia symptoms std online dating all stds
do you cheat on your wife link how to cheat your wife
i cheated on my husband with my ex blog.sitters4charities.org my husband cheated on me what do i do
i dreamt my boyfriend cheated on me click would you cheat on your boyfriend
reasons married men cheat marriage affairs why do women cheat on their husbands

โครงสร้างอัตรากำลัง

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย 

พิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา
การค้าภายในจังหวัดเชียงราย
 
 


 
เบญจวรรณ ใจคำ
นักวิชาการ
พาณิชย์ชำนาญการ

อุไรวรรณ ปาร์กเกอร์
นักวิชาการ
พาณิชย์ปฏิบัติการ

ยุภาพร พรมใจยุ
นักวิชาการ
พาณิชย์ปฏิบัติการ

จรูญ ยานะ
เจ้าพนักงาน
การพาณิชย์ปฏิบัติการ

 
 

(ศุภกฤต  สิงห์พิสาร)
พนักงานขับรถยนต์


   ปิยะธิดา ขันทะเสน
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
เกียรติศักดิ์ อะทะวงษา
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


อัจฉรา จะมอ
พนักงานทำความสะอาดศิวาวุธ อุ่นศรี
พนักงานขับรถยนต์ 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 632 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 0-5315-0196, 0-5317-7342 แฟกซ์ 0-5374-4263,0-5315-0196, 0-0-5317-7342 e-mail address : chiangrai@dit.go.th