ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร
จังหวัดเชียงราย
การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม สคน.
การกำกับดูแล
แนะนำสำนักงาน
แนะนำกรมการค้าภายใน
Hot Line แม่บ้าน 1569
สินค้าเกษตร
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงรายยินดีต้อนรับ เหนือสุดแห่งสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ลำค่าพระธาตุดอยตุง "

โครงสร้างอัตรากำลัง

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย 

พิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา
การค้าภายในจังหวัดเชียงราย
 
 เสาวลักษณ์ วงศ์ไชย
นักวิชาการ
พาณิชย์ชำนาญการ

อุไรวรรณ ปาร์กเกอร์
นักวิชาการ
พาณิชย์ปฏิบัติการ

ยุภาพร พรมใจยุ
นักวิชาการ
พาณิชย์ปฏิบัติการ

จรูญ ยานะ
เจ้าพนักงาน
การพาณิชย์ปฏิบัติการ

 
 

(ศุภกฤต  สิงห์พิสาร)
พนักงานขับรถยนต์ปิยะธิดา ขันทะเสน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เกียรติศักดิ์ อะทะวงษา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


วนิดา เชอมือ
พนักงานทำความสะอาดศิวาวุธ อุ่นศรี
พนักงานขับรถยนต์ 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 632 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 0-5315-0196, 0-5317-7342 แฟกซ์ 0-5374-4263,0-5315-0196, 0-0-5317-7342 e-mail address : chiangrai@dit.go.th